Here you can change the language of the site
ul. Brzozowa 54
40-170 Katowice
Pn-Pt: 09:00 - 18:00
Sob/Nd: Nieczynne

Kliknij aby zadzwonić:

32 255 38 32

Regulamin Programu

„ESENCJA PIĘKNA – INDYWIDUALNY PROGRAM PIELĘGNACJI”

Obowiązuje od dnia 01.06.2023

1. Program „Esencja Piękna – Indywidualny Program Pielęgnacji” (zwany dalej „Programem”) oferowany jest przez Zbigniewa Mazana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Mazan Klinika Chirurgii Mazan pod adresem: ul. Brzozowa 54, 40-170 Katowice, NIP: 6252029012, REGON: 273139114 (zwanym dalej „Kliniką”).

2. Na czynności wykonywane przez Klinikę w ramach Programu składają się:

– konsultacja wstępna u specjalisty z zakresu kosmetologii lub medycyny estetycznej,
– pakiet indywidualnych zabiegów z zakresu kosmetologii oraz medycyny estetycznej,
– rekomendacje dotyczące pielęgnacji domowej.

3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wypełnienie formularza uczestnictwa przed przystąpieniem. Czynności wykonywane w ramach Programu są dobierane indywidualnie dla pacjenta i nie ma możliwości przekazania ich innej osobie. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość na prośbę pracowników Kliniki.

4. Cennik udziału w Programie oraz poszczególnych zabiegów są przekazywane klientowi podczas wypełniania formularza uczestnictwa. Na prośbę Pacjenta Klinika udostępnia Cennik w Recepcji Kliniki lub drogą elektroniczną.

5. Program Esencja Piękna obejmuje pakiet co najmniej 4 indywidualnie dobranych zabiegów w tym 1 zabieg z zakresu medycyny estetycznej oraz 3 zabiegi kosmetologiczne

6. Przy zakupie Programu Esencja Piękna oraz zapłacie z góry za wszystkie zabiegi Klinika udziela Pacjentowi rabatu cenowego w wysokości 10%.

7. Jeżeli Pacjent zakupi Program Esencja Piękna opłata za konsultacje wstępną u specjalisty z zakresu kosmetologii lub medycyny estetycznej odliczona zostanie od ceny pakietu.

8. Rabaty obowiązujące w Programie nie łączą się i nie sumują z innymi rabatami oraz promocjami oferowanymi przez Klinikę.

9. Wizyty w ramach „Programu” realizowane są w siedzibie Kliniki w Katowicach przy ul. Brzozowa 54 w godzinach pracy Kliniki.  Warunkiem skorzystania z „Programu” jest wcześniejsze umówienie wizyty bezpośrednio w siedzibie Kliniki w Katowicach przy ul. Brzozowa 54 lub telefonicznie pod numerem tel. 32 255 38 32

10. Pacjent ma prawo do odwołania lub zmiany terminu umówionego wcześniej zabiegu osobiście w siedzibie Kliniki, telefonicznie pod numerem tel. 32 255 38 32 lub drogą korespondencji e-mail na adres poczty elektronicznej: sekretariat@klinika-mazan.pl……………………….. Odwołanie lub zmiana wizyty mogą zostać dokonane nie później niż na 24 godziny przed planowaną godziną zabiegu. Jeżeli pacjent nie stawi się na zabieg i nie odwoła go w terminie określonym w zdaniu pierwszym, zabieg zostaje uznany za zrealizowany i nie może być podstawą do zwrotu kosztów lub innych roszczeń wobec Kliniki.

11. Pacjent może skorzystać z zabiegów ramach Programu w ciągu 6 m-cy od daty zakupu. Po upływie tego terminu niewykorzystane zabiegi przepadają, a koszty niezrealizowanych wizyt nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być zamienione na inne usługi.

12. Pacjent może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie. Złożenie oświadczenia o rezygnacji w programie następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W razie złożenia rezygnacji z udziału w Programie Klinika zwraca Pacjentowi należności za niezrealizowane zabiegi, pomniejszone o wszystkie udzielone Pacjentowi rabaty oraz koszty poniesione przez Klinikę w związku z realizacją Programu na rzecz Pacjenta.

13. Klinika zastrzega, że efekty zabiegów mogą się różnić u różnych Pacjentów w zależności od indywidulanych cech osoby, liczby powtórzeń oraz stosowania się Pacjenta do zaleceń po zabiegowych.

14. Regulamin Programu jest wręczany każdemu Pacjentowi przy wypełnianiu formularza. Klinika udostępnia ponadto regulamin w Recepcji Kliniki oraz na stronie internetowej www.klinika-mazan.pl.

Pacjent biorący udział w  Programie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.

Porozmawiajmy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszelkie wątpliwości

Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan