ul. Brzozowa 54
40-170 Katowice
Rejestracja
+48 32 255 38 32
+48 691 476 095
Pn-Pt: 09:00 - 18:00
Sob/Nd: Nieczynne

Kliknij aby zadzwonić:

32 255 38 32

Monitoring wizyjny

Regulamin Monitoringu Wizyjnego w Klinice Chirurgii Mazan w Katowicach

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Klinice Chirurgii Mazan w Katowicach w tym miejsca instalacji kamer systemu na terenie siedziby firmy i wokół siedziby firmy, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Administratorem systemu monitoringu jest Zbigniew Mazan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Klinika Chirurgii Mazan.

3. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego stanowią zbiór danych osobowych, którego administratorem jest Zbigniew Mazan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Klinika Chirurgii Mazan. Przetwarzanie tego zbioru podlega przepisom RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz przepisom krajowym dotyczącym ochrony danych osobowych.

4. Obszar monitoringu wizyjnego został oznaczony w sposób wyraźny za pośrednictwem tablic i naklejek informacyjnych.

§ 2

1. Celem monitoringu jest (mając na uwadze art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora oraz art. 222 Kodeksu pracy):

 • a. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników siedziby firmy (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz innych osób przebywających na terenie siedziby firmy)
 • b. ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników
 • c. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych
 • d. ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże, itp.)
 • e. ograniczanie dostępu do siedziby firmy osób nieuprawnionych i niepożądanych
 • f. wyeliminowanie aktów wandalizmu
 • g. sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez administratora danych
 • h. zapewnienie zachowania w tajemnicy informacji o charakterze poufnym

2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk (fonia).

§ 4

System monitoringu wizyjnego składa się z:

 • a. kamer rozmieszczonych wewnątrz budynku oraz na zewnątrz rejestrujących obraz w kolorze i rozdzielczości umożliwiającej identyfikacją osób
 • b. urządzenia i oprogramowania rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz pozwalającego na jego odczyt (tzw. rejestrator)
 • c. oprogramowania do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań

§ 5

Odpowiedzialnym za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest Zbigniew Mazan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Klinika Chirurgii Mazan. Osoby odpowiedzialne mają dostęp do:

 • a. bezpośredniego podglądu kamer
 • b. urządzenia rejestrującego
 • c. zapisów z kamer

§ 6

1. Oprogramowanie rejestrujące i zapisujące obraz zainstalowane jest na rejestratorze, na którym jest nagrywany obraz z kamer, umieszczonym w zamykanym na klucz pomieszczeniu. Dostęp do pomieszczenia mają tylko osoby upoważnione. Rejestrator dodatkowo chroniony jest loginem oraz hasłem dostępu.

2. Zapis obrazu może być udostępniony za zgodą administratora:

 • a. pracownikom administratora w ramach czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia postępowanie wewnętrznego mającego na celu wyjaśnienie okoliczności, np. zdarzeń związanych z zachowaniem nagannym, wybrykami chuligańskimi sytuacji konfliktowych lub związanych z ustalaniem sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w siedzibie firmy
 • b. właściwym organom (m.in. Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań

3. Nagrania są udostępniane na nośniku elektronicznym w postaci np. płyty CD/DVD i przekazywane za pokwitowaniem.

4. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nagrania są kasowane automatyczne poprzez nadpisanie kolejnych nagrań.

5. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez administratora danych osobowych.

Porozmawiajmy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszelkie wątpliwości

Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan