Here you can change the language of the site
ul. Brzozowa 54
40-170 Katowice
Pn-Pt: 09:00 - 18:00
Sob/Nd: Nieczynne

Kliknij aby zadzwonić:

32 255 38 32

Klauzula informacyjna dla pacjenta

W Klinice Chirurgii Mazan zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych – również osobowych.

Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane są przetwarzane oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zbigniew Mazan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Klinika Chirurgii Mazan, ul. Brzozowa 54, 40-170 Katowice, NIP: 6252029012.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, w pierwszej kolejności koniecznym jest uzyskanie przez nas następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć, adres zamieszkania.

Jeżeli wyrażą Państwo chęć, abyśmy kontaktowali się z Państwem drogą elektroniczną lub za pomocą sieci telefonicznej, będziemy przetwarzać również Państwa numer telefonu oraz adres e-mail, ale te dane nie są niezbędne do objęcia Państwa opieką medyczną.

Podczas świadczenia przez nas usług jesteśmy zobowiązani do tworzenia dokumentacji medycznej, w której odnotowywane są wszystkie informacje o przebiegu leczenia, w szczególności informacje o stanie Państwa zdrowia, nałogach lub ewentualnie preferencjach seksualnych, jeżeli jest to konieczne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia oraz weryfikacji danych podczas umawiania wizyty na odległość lub osobiście na stanowisku rejestracyjnym lub w gabinecie lekarskim, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta;
 • prowadzenia dokumentacji medycznej, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta;
 • zapewnienia realizacji Państwa praw jako naszych Pacjentów, np. odbieramy i przechowujemy upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania informacji o stanie zdrowia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w zw. z art. 9 ust. 3 RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta;
 • komunikacji, np. potwierdzenia umówionej wizyty, odwołania terminu konsultacji lekarskiej, przy-pomnienia o zaplanowanej wizycie, przypomnienia o konieczności przygotowania się do planowa-nego zabiegu, czy o możliwości odbioru wyników badań, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku jest opieka nad Pacjentem oraz zarządzanie terminami wizyt i grafikami zatrudnionych pracowników;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest dochodzenie roszczeń i obrona naszych praw;
 • podatkowo- księgowych, bowiem jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe (wystawianie rachunków i faktur VAT za świadczone przez nas usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości;
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, poprzez stosowany monitoring wizyjny naszej Kliniki Chirurgii Mazan, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • marketingowych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; gdzie istotnym interesem administratora jest marketing produktów i usług własnych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 • inne podmioty lecznicze współpracujące z Kliniką Chirurgii Mazan w celu zapewnienia ciągłości leczenia, wykonania badań laboratoryjnych lub diagnostycznych
 • dostawcy usług zaopatrujących Klinikę Chirurgii Mazan w rozwiązania organizacyjne i techniczne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie Kliniką Chirurgii Mazan
 • dostawcy usług prawnych i doradczych
 • osoby upoważnione przez Państwa w celu realizacji praw pacjenta
 • upoważnieni pracownicy oraz lekarze świadczący usługi w Klinice Chirurgii Mazan, zobowiązani do zachowania poufności

Jednocześnie oświadczamy, iż jako podmiot świadczący usługi medyczne dbamy o poufność Państwa danych i zobowiązujemy do zachowania poufności wszystkie podmioty, którym Państwa dane, gdy zaistnieje taka konieczność, zostaną udostępnione.

Ponadto informujemy, iż nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Unię Europejską.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

 • jeżeli są Państwo naszym Pacjentem i utworzyliśmy Państwa dokumentację medyczną to mamy obowiązek przechowywać ją co najmniej przez okres 20 lat, od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem, że jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń dane osobowe przetwarzane są w tym celu do upływu okresu ich przedawnienia
 • w przypadku gdy Państwa dane osobowe są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też nastąpił zgon Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała, będą one przetwarzane przez okres 30 lat;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane w celach rachunkowo – księgowych są przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

Po upływie wskazanych powyżej terminów Państwa dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Obowiązek podania danych osobowych

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz.

Jeżeli podają nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz w takim przypadku nie otrzymają Państwo od nas potwierdzenia wizyty.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

 • posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich bez-płatnej kopii
 • posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że jej cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem
 • posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@klinika-mazan.pl, pod numerem telefonu 32 255 38 32 lub osobiście w Klinice Chirurgii Mazan, zlokalizowanej w Katowicach, przy ul. Brzozowej 54.

Sprawdź też:

Zdecyduj się na zabieg w Klinice Chirurgii Mazan

Bariatria Katowice - metody zmniejszenia żołądka
Chirurgia bariatryczna
chirurgia plastyczna Katowice
Chirurgia plastyczna
chirurgia ogólna Katowice
Chirurgia ogólna
chirurgia naczyniowa Katowice
Chirurgia naczyniowa
Proktologia Katowice
Proktologia
Ortopedia Katowice
Ortopedia

Porozmawiajmy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszelkie wątpliwości

Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan