Here you can change the language of the site
ul. Brzozowa 54
40-170 Katowice
Pn-Pt: 09:00 - 18:00
Sob/Nd: Nieczynne

Kliknij aby zadzwonić:

32 255 38 32

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
w Klinice Chirurgii Mazan
z siedzibą w Katowicach

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO).

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie Klientów jest dla nas bardzo ważne.

W Klinice Chirurgii Mazan, zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych – również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane osobowe są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, na adres e-mail: sekretariat@klinika-mazan.pl

§ 1

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z witryny internetowej klinika-mazan.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
2. Polityka prywatności ma charakter informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jest Zbigniew Mazan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Klinika Chirurgii Mazan, ul. Brzozowa 54, Katowice, NIP: 6252029012, zwany dalej Administratorem.
4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem witryny internetowej.
7. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
8. Administrator na zasadach określonych w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, np. administratorowi strony internetowej. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.

§ 2

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Administratora i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających z witryny internetowej.
3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
4. Administrator w ramach witryny internetowej może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych za pośrednictwem witryny internetowej i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach witryny internetowej danych w następujących celach:
a. zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usług medycznych lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
b. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
c. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
d. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.
6. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych za pośrednictwem witryny internetowej danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
7. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
8. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkownika, który skorzystał z formularza kontaktowego:
a. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b. imię i nazwisko,
c. numer telefonu.
9. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne.
10. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Użytkownika:
a. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
b. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkowników wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

§ 3

Polityka cookies i dane eksploatacyjne
1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Administrator w ramach witryny internetowej stosuje następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny internetowej,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
c. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników,
4. Pliki cookies niezbędne są do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego witryny internetowej.
5. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
7. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np.:
a. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty;

§ 4

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników
1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
a. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności,
3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
4. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych
5. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
6. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.
8. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

§ 5

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.
2. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Administratora. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

Porozmawiajmy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszelkie wątpliwości

Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan
Kliniki Chirurgii Mazan