Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zbigniew Mazan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Klinika Chirurgii Mazan, ul. Brzozowa 54, Katowice.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@klinika-mazan.pl Jednocześnie informujemy, że ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Martyny Michta, z którą można skontaktować się również telefonicznie, pod numerem telefonu 724494840.

1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być jedynie osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji (ewentualnie przyszłych rekrutacji, jeżeli została wyrażona takowa zgoda) organizowanych przez administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych niewymaganych przepisami prawa, jeżeli kandydat takie dane udostępni), b (czynności zmierzające do zawarcia umowy) i c (w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. z Kodeksu pracy) RODO,

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy po dniu rozmowy rekrutacyjnej, po tym czasie dane zostaną usunięte, chyba że wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji – przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie;

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6. Podanie niektórych danych osobowych wynika z przepisów prawa (m.in. Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.