POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i stanowi obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku.

1. Administratorem Danych osobowych jest Zbigniew Mazan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZBIGNIEW MAZAN KLINIKA CHIRURGII MAZAN, ul. Brzozowa 54, 40-170 Katowice;

2. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta następuję poprzez zawarcie z Administratorem umowy na usługę medyczną z zakresu chirurgii plastycznej. W związku z powyższym Pacjent podaje obowiązkowo takie dane osobowe jak imię i nazwisko, nr PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób, które nr PESEL nie posiadają, płeć, główna miejscowość opieki i adres zamieszkania. Ze względu na możliwość świadczenia dodatkowych usług przez Administratora związanych z wykonaniem umowy, np. powiadamiania o terminie zabiegu czy konsultacji, Pacjent może podać dodatkowe informacje, tj. adres e-mail czy numer telefonu. W związku z prowadzoną dokumentacją medyczną Administrator przetwarza dane wrażliwe Pacjenta, które są niezbędne dla celów prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych:

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwane dalej RODO;
b. Ustawa z dnia 06.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 wraz z późn. zm.), zwana dalej Ustawą o prawach pacjenta;
c. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069), zwane dalej Rozporządzeniem MZ.

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a. Wykonanie przedmiotu umowy na usługę medyczną z zakresu chirurgii (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia MZ);
b. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ);
c. Realizowanie praw Pacjenta opisanych w Karcie Praw Pacjenta znajdujących się na stronie Klinika Chirurgii Mazan http://klinika-mazan.pl/karta-praw-pacjenta/ (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ);
d. Kontaktowanie się z Pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail w celach związanych z wykonywanie umowy, w tym potwierdzeniu rezerwacji lub odwołaniu terminu konsultacji czy zabiegu czy przypomnieniu o terminie konsultacji czy zabiegu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora jako opieka około obsługowa nad pacjentem);
e. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i w tym celu przetwarzania danych Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);
f. Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przestrzeganie obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 wraz z późn. zm.)).

5. Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane:

a. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
b. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
c. Kontrahentom Administratora, którzy tak jak Administrator świadczą usługi medyczne;
d. Podmiotom zajmującym się zaopatrzeniem Administratora (firmy kurierskie, dostawcy sprzętu diagnostycznego);
e. Osobom upoważnionym przez samego Pacjenta do otrzymywania informacji o stanie zdrowia Pacjenta.

6. Skorzystanie z oferty Administratora i zawarcie  z nim umowy jest w pełni dobrowolne. Jednakże nawiązanie stosunku zobowiązaniowego między Pacjentem, a Administratorem skutkuje wymogiem podania przez Pacjenta niektórych danych. Wynika to z przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek zebrania konkretnych danych osobowych. W przypadku nie podania określonych danych Administrator nie będzie mógł przeprowadzić zabiegu bądź też wystawić faktury VAT czy rachunku. Należy jednak wskazać, że podanie takich danych jak nr telefonu czy adres e-mail jest fakultatywne, a tym samym ich niepodanie nie będzie uniemożliwiało wykonania przedmiotu umowy.

7. Jako podmiot medyczny Administrator ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu. Nadto dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Administratorem umowy na usługę medyczną z zakresu chirurgii plastycznej. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w  którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie w/w dat dane Pacjenta będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

8. Pacjent ma prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.

9. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

10. Skorzystanie przez Pacjenta z jednego z praw wskazanych w pkt. 8 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pacjent winien skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: ____________

PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis należący do Kliniki Chirurgii Mazan nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Zbigniew Mazan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZBIGNIEW MAZAN KLINIKA CHIRURGII MAZAN, ul. Brzozowa 54, 40-170 Katowice.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. Mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
c. Mierzenia skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google, programach partnerskich i sieciach afiliacyjnych;
d. Wykorzystania mechanizmu sondy badającej preferencje użytkowników.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

a. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c.  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d.  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.